Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Forskningsprosjektet OpRisk

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Styring av operasjonell risiko i bank og finans
 

Bankene i prosjektet hadde et ønske om å utvikle et helt nytt tankesett for styring av operasjonell risiko, grunnet økt fokus og nye regelverkskrav knyttet til kapitaldekning.

Utfordring
Bankene i prosjektet så behov for oppdatert kunnskap og nye metoder for styring av operasjonell risiko, både for daglig risikostyringsarbeid og analyse av risiko (kapitalberegning). Samtidig ønsket bankene å skape en arena for erfaringsutveksling og samarbeid, og øke kompetansen på operasjonell risiko gjennom erfaringsoverføring fra andre bransjer.

Løsning
Combitech Norge har deltatt i et 7-årig forskningsprosjekt med fem banker og Universitetet i Stavanger. Forskningen  har foregått i tett i dialog med bankene, og det ble lagt til rette for samhandling og læring på tvers av organisasjoner gjennom workshops og konferanser. Prosjektet har blant annet utviklet ny metodikk for risikoidentifikasjon og kvalitativ og kvantitativ risikoanalyse. I tillegg til kapitalberegning er verktøyene utviklet spesifikt  for å støtte daglig risikostyringsarbeid gjennom å gi tydelig oversikt over en banks risikodrivere, presentert på et format som støtter diskusjon og involvering av en banks ulike forretningsområder. Videre er det utviklet en faglig forankret metodikk for måling av organisasjonskultur som et viktig element i analysen av operasjonell risiko.

Resultat
Prosjektet resulterte i et helt nytt rammeverk for styring av operasjonell risiko, inkludert nye metoder for risikoidentifikasjon, risikovurdering og kapitalberegning. Rammeverket er fleksibelt og støtter OpRisk funksjonens leveranser uavhengig av bankens størrelse, fra å gi en oversikt over risikodrivere innen kritiske arbeidsprosesser, risikogjennomgang av nye produkter og områder til kapitalberegning i henhold til avansert målemetode i kapitalkravsforskiften.

- Gjennom arbeidet med risikomodellen fant vi at organisasjonskultur er en fundamental årsaksfaktor for operasjonelle hendelser. På bakgrunn av dette utviklet vi en egen modell for måling av organisasjonskultur relater t til operasjonell risiko, for å kunne jobbe med systematisk forbedring, sier Malene T. Dolven, Combitech Norge.

Relaterte referanser
Kundereferanse: Internasjonal bank

Risikobasert tilnærming for å håndtere hvitvasking

Kundereferanse: Returkraft AS

Verktøy for daglig styring av HMS-arbeidet

Kundereferanse: Internasjonalt olje og gass firma

Combitech benyttet egenutviklet BNT-HAZID™ metodikk til effektivt få kartlagt...

Kundereferanse: Internasjonalt spillselskap

Kartlegge status på gjeldende regelverk innen håndtering av hvitvasking og...

Kundereferanse: Offentlig aktør

Kurs som gir deltakerne kunnskap om metoder for risikoanalyse og...

Kundereferanse: Offentlig aktør innen samferdsel

Analyse av prosjektrisikoen knyttet til utvidelse av togbanen

Kundereferanse: Norsk flypass

Kurs i samfunnssikkerhet og kriseberedskap

Relaterte tjenester/konsepter
Helhetlig risikostyring

Combitech hjelper selskap i å etablere helhetlig risikostyring, slik at...

Risikoanalyse

Bayesiansk nettverksmodellering egner seg både til måling, analyse, beregning...

Risikoidentifikasjon/HAZID

Effektivt kommunisere og etablere en felles forståelse for kompleksiteten til...

Måling av sikkerhetskultur

Effektiv metode for måling av sikkerhetskultur

Etterlevelse av lovverk

Combitech analyserer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i hele...

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map